საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 3 ოქტომბერი

დღეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბიუროს 13 წევრი ესწრებოდა. ბიუროს წევრებმა საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განსახილველ საკითხებზე იმსჯელეს და მათ რიგითობას და მომხსენებლის განსაზღვრას დაუჭირეს მხარი. საკრებულოს მორიგ სხდომაზე 16 საკითხი უნდა იქნეს განხილული:

. „გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №41 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს. ლიანა ჩლაჩიძე/
. “გორის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” განკარგულების პროექტის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს. ლიანა ჩლაჩიძე/
. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „ფიზიკურ პირისთვის, თეა გელაშვილისთვის (პ/ნ 59001084751) აღნაგობის უფლების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „გიორგი ლოლიშვილისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემული ქონების (ს/კ 66.45.32.024) ახალი მოიჯარე ალექსანდრე არევაძისთვის იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „სოლიდ ორთოპედისთვის“ ს/ნ 401990896 პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს.კ. 66.45.24.045) ნაწილი ფართის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.41.07.049), პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვითის საჯარო სკოლისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.45.31.304.01.500), პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ საქართველოს ყრუთა კავშირისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
. „ქ.გორში ა.ჯავახიშვილისა და ნ.მუსხელიშვილის ქუჩების კვეთაზე საგზაო ნიშნების დადგმის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.დავით გუდაძე/
. „გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს. ლიანა ჩლაჩიძე/
. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილების 2019 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს. ლიანა ჩლაჩიძე/
. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2019 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/ მომხს.

. „ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს 2019 განვლილ პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა 2019 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე.
/მომხს.დავით გუდაძე/
. „ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტზე გატანის მიმდინარეობის შესახებ“

/მომხს.ივანე კორინთელი/

საკრებულოს მორიგი სხდომა 11 ოქტომბერს 11.00 საათზე გაიმართება.
სხდომა ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

შეხვედრა პოლონელ ახალგაზრდებთან

 დღეს,გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე, საკრებულოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები ქართულ-პოლონური ახალგაზრდული სასწავლო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, პოლონელ ახალგაზრდებს შეხვდნენ. ქართულ-პოლონური ახალგაზრდული სასწავლო გაცვლითი პროგრამის შექმნის ინიციატივა წარმოიშვა გორისა და ტომაშოვ ლუბელსკის (პოლონეთი) მუნიციპალიტეტებს შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში. პროგრამა გულისხმობს ორივე ქვეყნაში, ერთ კვირიანი გაცვლითი პროგრამის ორგანიზებას, რომელშიც ერთობლივად იქნება ჩართული 10 ქართველი და 10 პოლონელი ახალგაზრდა. პროგრამის მიზანია, ორივე ქვეყნის ახალგაზრდების მიერ საქართველოსა და პოლონეთის კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა,არაფორმალური სწავლების მეთოდების გამოყენებით ახალგაზრდების ერთმანეთთან დაახლოება და მათი სოციალური უნარების გაძლიერება. გაცნობითი სახის შეხვედრაზე ახალგაზრდებს მიეცათ ამომწურავი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

საკრებულოს სხდომა - 13 სექტემბერი

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 24 საკითხი განიხილეს. საკრებულოს დღევანდელ სხდომას 34 საკრებულოს წევრი ესწრებოდა. მათმა უმრავლესობამ 19 საკითხს მხარი დაუჭირა, 3 საკითხი შეეხებოდა ანგარიშებს და დადებითად შეაფასა, ხოლო 2 საკითხზე მოისმინა ინფორმაცია.
საკრებულოს სხდომაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით. გორის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა და მიმდინარეობს 17 ინფრასტრუქტურული პროექტი, ჯამური ღირებულებით: 13 268 868 ლარი, მათ შორის 10 484 918 ლარი ცენტრალური ბიუჯეტიდან და 2 783 950 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით 2019 წელს განხორციელდა და ხორციელდება 8 250 100 ლარის სამუშაოები, მათ შორის სამოქალაქო ბიუჯეტით 2 514 170 ლარის სამუშაოები.
დღის წესრიგის საკითხები ეხებოდა მუნიციპალიტეტის ქონების იჯარის ფორმით გადაცემას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის და გეგმის დამტკიცებას, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებებს და სხვა.

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი