საკრებულოს აპარატი

 საკრებულოს აპარატი

  საკრებულოს აპარატი შექმნილია საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით, მის შემადგენლობაში შედიან საჯარო მოსამსახურეები,  როგორც პროფესიული საჯარო მოხელეები  ისე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები.  
  საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობაs საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

 1. ზაქარია ნასყიდაშვილი

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საკრებულოს  აპარატის უფროსი

 1. ნათელა ომაძე

 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მანანა მაისურაძე

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მარიკა ზაქარაშვილი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მანანა ილურიძე

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ნინო დადიანი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ირინე ტეტუნაშვილი

 

მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

 1. მედეა მახარაშვილი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. აკაკი გიუნაშვილი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. თინათინ ფირანიშვილი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ხატია ჯალაბაძე

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 1. სოფიკო ოთინაშვილი

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ირინა შენგელია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ლელა ბზიშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

15. ინგა ტარიელაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

16 შორენა შოშიაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

17. ირინა შენგელია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

18. ივანე ვარდანაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

19. ქეთევან ტატიშვილი

უმცროსი სპეციალისტი

 

20.  ნანა ბეგიაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

     

21. როზა ხარატიშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

22. ივანე ბალახაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

23. ტრისტან ჩალაბაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

საკრებულოს აპარატში დასაქმებული პროფესიული საჯარო მოხელეების  თანამდებობრივი ინსტრუქციები

 

ზაქარია ნასყიდაშვილი - საკრებულოს აპარატის საქმიანობის ზედამხედველობა და საერთო ხელმძღვანელობა. საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებების შესრულება.

ნათელა ომაძე - საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა.  გენდერის საკითხები. საკრებულოს საჭიროებებიდან გამომდინარე შესყიდვებისათვის მასალების მომზადება და შემდგომში მათი მატერიალური უზრუნველყოფა.

ხატია ჯალაბაძე - ფრაქციების ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ და ,,პატრიოტები ხალხის სამსახურში“ ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. ფრაქციის  სხდომების ორგანიზება და ოქმების წარმოება.

ირინა შენგელია - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  კვარტალური სამუშაო გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის ოქმების შედგენა.  შემოსული წერილების თაობაზე საკრებულოს თანამდებობის პირების კონსულტირება და გასული წერილების ვიზირება. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების პროექტების მომზადება გარდა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პირადი ხასიათის ბრძანებებისა. შესაბამისი წერილების მომზადება.

მარიკა ზაქარაშვილი - მასმედიასთან ურთიერთობა, სოციალური ქსელი-facebook-ის გვერდის ადმინისტრირება, ილუსტრირებული მასალის მოძიება და განთავსება ინტერნეტის ქსელში. საზოგადოებასთან, არასამთავრობო, სამთავრობო და სხვა ორგანიზაციებთან შეხვედრების გაშუქება  მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით.

მანანა ილურიძე - საკრებულოს და ბიუროს სხდომების ორგანიზება, შესაბამისი ოქმების მომზადება.  შესაბამისი წერილების მომზადება.

მანანა მაისურაძე - ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისიის  ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა.  ფრაქცია ,,ევროპული შენების“ ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ფრაქციის  სხდომების ორგანიზება და ოქმების წარმოება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ირინე ტეტუნაშვილი - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის   კომისიის კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, დასკვნების მომზადება. 

მედეა მახარაშვილი - საკრებულოს წევრების შეხვედრებზე მოქალაქეთა თხოვნების, შენიშვნების მონიშვნა და შემდეგ პასუხისმგებელი პირებისათვის საკითხის გადაცემა. საკრებულოს წევრებისათვის ამომრჩევლებთან შეხვედრის დამადასტურებელი დოკუმენტის  მომზადება.ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველების“ ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ფრაქციის  სხდომების ორგანიზება და ოქმების წარმოება.

ნინო დადიანი - საკრებულოში საქმისწარმოების საერთო კოორდინაცია, კორესპონდენციის მოძრაობაზე  კონტროლი.

თინათინ ფირანიშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარის კონკრეტული დავალებების შესრულება.

საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვება და დოკუმენტაციის მომზადება.შესაბამისი წერილების მომზადება.

აკაკი გიუნაშვილი - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის  დასკვნების მომზადება და თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხების კოორდინირება. ელექტრონული მართვის სისტემის ადმინისტრირება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

სოფიკო ოთინაშვილი - პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პირადი ხასიათის ბრძანებების მომზადება და სისტემატიზაცია. მათი პირადი საქმეების წარმოება,  ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის ადმინისტრირება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ინგა ტარიელაშვილი - საკრებულოს ნორმატიული და ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების  პროექტების მომზადება და სისტემატიზაცია. საკრებულოში მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივ-ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა მათ შორის ბრძანებების ვიზირება და აქტების სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში ატვირთვა. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ლელა ბზიშვილი - ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“  ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ფრაქციის  სხდომების ორგანიზება და ოქმების წარმოება.

ივანე ვარდანაშვილი - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიაში ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხების გათვალისწინებით კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხებზე დასკვნების მომზადება. 

მარინე გენგიური - საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება,  კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, დასკვნების მომზადება.  საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი.

შორენა შოშიაშვილი - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიაში ქონების მართვის  სფეროს მიკუთვნებული  საკითხების გათვალისწინებით კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, ქონების მართვის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხებზე დასკვნების მომზადება. 

ქეთევან ტატიშვილი - საკრებულოს თანამდებობის პირების  და საკრებულოს წევრების შეხვედრებზე მოქალაქეთა პრობლემების მონიშვნა.  ფრაქცია „ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ფრაქციის  სხდომების ორგანიზება და ოქმების წარმოება.

ივანე ბალახაშვილი - (ექსპერტ-კონსულტანტი) სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის კონსულტირება, საკრებულოს აპარატის გამართული და ეფექტური მუშაობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ადმინისტრაცილ-სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი რედაქტირება;

როზა ხარატიშვილი - (ექსპერტ-კონსულტანტი)  ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისიის კონსულტირება.

ნანა ბეგიაშვილი - (ექსპერტ-კონსულტანტი) ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის კონსულტირება;

ტრისტან ჩალაბაშვილი - (მძღოლი) დამსაქმებლის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;

1. აპარატის დებულება

2. შინაგანაწესი

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი