2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                              

გორის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

დადგენილება №

2019 წლის --------------------------

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 

თავი I. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41,337.6

54,613.9

16,267.8

38,346.2

41,400.0

300.0

41,100.0

გადასახადები

7,193.1

33,111.0

0.0

33,111.0

37,018.8

0.0

37,018.8

გრანტები

29,086.1

17,479.6

16,267.8

1,211.8

300.0

300.0

0.0

სხვა შემოსავლები

5,058.4

4,023.4

0.0

4,023.4

4,081.2

0.0

4,081.2

ხარჯები

24,181.6

27,767.2

1,221.8

26,545.4

27,980.0

300.0

27,680.0

შრომის ანაზღაურება

3,836.7

3,907.0

122.0

3,785.0

3,942.0

122.0

3,820.0

საქონელი და მომსახურება

3,080.2

3,914.0

953.3

2,960.7

3,308.6

34.5

3,274.1

პროცენტი

383.0

277.6

0.0

277.6

259.1

0.0

259.1

სუბსიდიები

14,254.8

16,469.4

135.0

16,334.4

17,428.0

135.0

17,293.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,274.1

1,501.3

11.5

1,489.8

1,506.3

8.5

1,497.8

სხვა ხარჯები

1,352.9

1,697.9

0.0

1,697.9

1,536.0

0.0

1,536.0

საოპერაციო სალდო

17,156.0

26,846.7

15,046.0

11,800.7

13,420.0

0.0

13,420.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16,402.7

33,640.4

16,062.4

17,578.0

14,057.5

0.0

14,057.5

ზრდა

17,189.8

34,190.4

16,062.4

18,128.0

14,557.5

0.0

14,557.5

კლება

787.1

550.0

0.0

550.0

500.0

0.0

500.0

მთლიანი სალდო

753.3

-6,793.7

-1,016.4

-5,777.3

-637.5

0.0

-637.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

606.0

-7,068.9

-1,016.4

-6,052.5

-1,000.0

0.0

-1,000.0

ზრდა

1,479.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,479.3

0.0

 

 

0.0

0.0

 

კლება

873.3

7,068.9

1,016.4

6,052.5

1,000.0

0.0

1,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

873.3

7,068.9

1,016.4

6,052.5

1,000.0

0.0

1,000.0

ვალდებულებების ცვლილება

-147.3

-275.2

0.0

-275.2

-362.5

0.0

-362.5

კლება

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

საშინაო

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

42,124.8

55,163.9

16,267.8

38,896.2

41,900.0

300.0

41,600.0

შემოსავლები

41,337.6

54,613.9

16,267.8

38,346.2

41,400.0

300.0

41,100.0

არაფინანსური აქტივების კლება

787.1

550.0

0.0

550.0

500.0

0.0

500.0

გადასახდელები

41,518.7

62,232.8

17,284.2

44,948.7

42,900.0

300.0

42,600.0

ხარჯები

24,181.6

27,767.2

1,221.8

26,545.4

27,980.0

300.0

27,680.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,189.8

34,190.4

16,062.4

18,128.0

14,557.5

0.0

14,557.5

ვალდებულებების კლება

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

ნაშთის ცვლილება

606.0

-7,068.9

-1,016.4

-6,052.5

-1,000.0

0.0

-1,000.0

 

მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 400,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

შემოსავლები

41,337.6

54,613.9

16,267.8

38,346.2

41,400.0

300.0

41,100.0

გადასახადები

7,193.1

33,111.0

0.0

33,111.0

37,018.8

0.0

37,018.8

გრანტები

29,086.1

17,479.6

16,267.8

1,211.8

300.0

300.0

0.0

სხვა შემოსავლები

5,058.4

4,023.4

0.0

4,023.4

4,081.2

0.0

4,081.2

 

მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 37 018,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

      გადასახადები

7,193.1

33,111.0

0.0

33,111.0

37,018.8

0.0

37,018.8

საშემოსავლო გადასახადი

2,009.1

0.0

 

 

0.0

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

28,511.0

 

28,511.0

32,418.8

 

32,418.8

     ქონების გადასახადი

5,183.9

4,600.0

0.0

4,600.0

4,600.0

0.0

4,600.0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,364.1

3,320.0

 

3,320.0

3,320.0

 

3,320.0

უცხოურ  საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6.4

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

70.0

52.0

0.0

52.0

52.0

0.0

52.0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

867.4

652.0

0.0

652.0

652.0

0.0

652.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

876.0

576.0

0.0

576.0

576.0

0.0

576.0

 

მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

გრანტები

29,086.1

17,479.6

300.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

583.5

1,211.8

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,502.7

16,267.8

300.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

21,011.8

2,759.9

300.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

20,708.8

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

303.0

2,759.9

300.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,490.9

13,507.8

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,963.7

11,436.1

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

1,630.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

527.1

441.8

0.0

 

მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 081,2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

სხვა  შემოსავლები

5,058.4

4,023.4

4,081.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

991.1

630.0

655.0

პროცენტები

504.2

200.0

200.0

რენტა

487.0

430.0

455.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

213.6

200.0

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

273.3

230.0

255.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

854.6

693.4

726.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

729.9

603.0

603.0

სანებართვო მოსაკრებელი

71.5

70.0

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

2.8

3.0

3.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

301.7

230.0

250.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

353.9

300.0

300.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124.8

90.4

123.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124.8

90.4

123.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

3,159.0

2,700.0

2,700.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

53.7

0.0

0.0

 

მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27 980,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

24,181.6

27,767.2

1,221.8

26,545.4

27,980.0

300.0

27,680.0

შრომის ანაზღაურება

3,836.7

3,907.0

122.0

3,785.0

3,942.0

122.0

3,820.0

საქონელი და მომსახურება

3,080.2

3,914.0

953.3

2,960.7

3,308.6

34.5

3,274.1

პროცენტი

383.0

277.6

0.0

277.6

259.1

0.0

259.1

სუბსიდიები

14,254.8

16,469.4

135.0

16,334.4

17,428.0

135.0

17,293.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,274.1

1,501.3

11.5

1,489.8

1,506.3

8.5

1,497.8

სხვა ხარჯები

1,352.9

1,697.9

0.0

1,697.9

1,536.0

0.0

1,536.0

 

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 057,5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    14 557,5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

კოდი

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

47.1

548.1

252.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16,709.6

29,346.6

12,477.3

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

0.0

40.0

10.0

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

192.6

3,496.6

1,641.7

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

60.5

329.7

100.0

სულ ჯამი

17,189.8

34,190.4

14,557.5

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

787.1

550.0

500.0

ძირითადი აქტივები

82.4

50.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

704.7

500.0

450.0

მიწა

704.7

500.0

450.0

 

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,758.9

6,251.6

6,355.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,334.5

5,896.2

5,997.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,334.5

5,714.3

5,697.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

181.9

300.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

15.5

15.1

39.5

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

15.5

15.1

39.5

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

408.8

340.3

319.1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13,651.0

22,148.3

8,933.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

41.6

593.5

650.0

70421

სოფლის მეურნეობა

41.6

593.5

650.0

7045

ტრანსპორტი

11,543.9

14,641.6

4,010.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,543.9

14,641.6

4,010.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2,065.5

6,913.1

4,273.0

705

გარემოს დაცვა

3,186.3

4,676.0

4,185.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,693.5

2,230.5

2,275.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

826.7

1,367.8

229.8

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

666.0

1,077.7

1,680.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

9,684.4

13,136.2

8,866.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

209.3

370.0

350.0

7063

წყალმომარაგება

6,055.3

6,084.2

4,709.0

7064

გარე განათება

3,117.0

4,978.6

3,807.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

302.7

1,703.4

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

277.4

530.0

397.0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

142.7

395.0

182.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.7

135.0

215.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5,497.2

7,424.7

6,998.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,846.2

4,214.7

4,086.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,434.5

2,916.6

2,639.8

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

56.5

71.5

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

160.1

221.9

200.0

709

განათლება

6,459.2

11,453.5

9,191.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6,415.9

8,949.6

9,141.7

7092

ზოგადი განათლება

43.4

2,503.9

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

43.4

2,503.9

50.0

710

სოციალური დაცვა

1,443.1

1,868.8

1,868.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

821.2

1,020.0

1,028.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

528.8

725.0

748.8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

292.4

295.0

280.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5.0

9.0

9.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

28.0

30.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

206.0

280.8

250.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

49.0

185.0

200.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

333.9

344.0

351.0

სულ ჯამი

45,957.6

67,489.0

46,795.7

 

მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

17,156.0

26,846.7

13,420.0

მთლიანი სალდო

753.3

-6,793.7

-637.5

 

მუხლი 11.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათას ლარში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

606.0

-7,068.9

-1,000.0

ზრდა

1,479.3

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,479.3

0.0

0.0

კლება

873.3

7,068.9

1,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

873.3

7,068.9

1,000.0

 

ფინანსური აქტივების კლება 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.

 

მუხლი 12.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -362,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-147.3

-275.2

-362.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

147.3

275.2

362.5

საშინაო

147.3

275.2

362.5

 

ვალდებულების ცვლილება წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016-2018 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით დასაფარი სესხის ოდენობა შეადგენს 2 623,3 ათ. ლარს. აქედან 2020 წლის განმავლობაში დაფარვა განხორციელდება 362,5 ათ. ლარის ოდენობით.

 

თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 13.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2018

წლის

ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

41,518.7

62,232.8

17,284.2

44,948.7

42,900.0

300.0

42,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

328.0

328.0

12.0

316.0

330.0

12.0

318.0

 

ხარჯები

24,181.6

27,767.2

1,221.8

26,545.4

27,980.0

300.0

27,680.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,836.7

3,907.0

122.0

3,785.0

3,942.0

122.0

3,820.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,189.8

34,190.4

16,062.4

18,128.0

14,557.5

0.0

14,557.5

 

ვალდებულებების კლება

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,906.2

6,526.8

158.0

6,368.8

6,718.1

158.0

6,560.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

328.0

328.0

12.0

316.0

330.0

12.0

318.0

 

ხარჯები

5,711.8

5,703.5

158.0

5,545.5

6,103.6

158.0

5,945.6

 

შრომის ანაზღაურება

3,836.7

3,907.0

122.0

3,785.0

3,942.0

122.0

3,820.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.1

548.1

0.0

548.1

252.0

0.0

252.0

 

ვალდებულებების კლება

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,016.0

1,115.0

0.0

1,115.0

1,130.0

0.0

1,130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

40.0

 

40.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

1,016.0

1,082.0

0.0

1,082.0

1,119.0

0.0

1,119.0

 

შრომის ანაზღაურება

673.4

685.0

0.0

685.0

720.0

0.0

720.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.0

0.0

33.0

11.0

0.0

11.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,171.8

4,441.3

0.0

4,441.3

4,409.0

0.0

4,409.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

276.0

276.0

 

276.0

276.0

 

276.0

 

ხარჯები

4,124.6

4,108.1

0.0

4,108.1

4,288.0

0.0

4,288.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,043.3

3,100.0

0.0

3,100.0

3,100.0

0.0

3,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.1

333.2

0.0

333.2

121.0

0.0

121.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

181.9

0.0

181.9

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

181.9

0.0

181.9

120.0

0.0

120.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

556.1

615.5

0.0

615.5

681.6

0.0

681.6

 

ხარჯები

408.8

340.3

0.0

340.3

319.1

0.0

319.1

 

ვალდებულებების კლება

147.3

275.2

0.0

275.2

362.5

0.0

362.5

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

146.8

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

 

12.0

12.0

 

 

ხარჯები

146.8

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

120.0

122.0

122.0

0.0

122.0

122.0

0.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

15.5

15.1

0.0

15.1

39.5

0.0

39.5

 

ხარჯები

15.5

15.1

0.0

15.1

39.5

0.0

39.5

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20,003.9

32,980.8

13,591.9

19,388.8

15,776.0

0.0

15,776.0

 

ხარჯები

3,294.3

3,634.2

301.9

3,332.3

3,498.7

0.0

3,498.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,709.6

29,346.6

13,290.0

16,056.5

12,277.3

0.0

12,277.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

11,543.9

14,641.6

9,027.5

5,614.2

4,010.0

0.0

4,010.0

 

ხარჯები

704.2

398.0

0.0

398.0

360.0

0.0

360.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,839.7

14,243.6

9,027.5

5,216.2

3,650.0

0.0

3,650.0

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა

704.2

298.0

0.0

298.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

704.2

298.0

0.0

298.0

300.0

0.0

300.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და

რეაბილიტაცია

10,839.7

14,243.6

9,027.5

5,216.2

3,310.0

0.0

3,310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,839.7

14,243.6

9,027.5

5,216.2

3,310.0

0.0

3,310.0

02 01 03

საგზაო ნიშნებისა და

მონიშვნების მოწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

340.0

0.0

340.0

02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,558.5

2,489.3

0.0

2,489.3

1,903.7

0.0

1,903.7

 

ხარჯები

1,036.7

1,110.0

0.0

1,110.0

1,203.7

0.0

1,203.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

521.8

1,379.3

0.0

1,379.3

700.0

0.0

700.0

02 02 01

გარე განათების ქსელის

მოვლა-შენახვა

235.0

280.0

0.0

280.0

303.7

0.0

303.7

 

ხარჯები

235.0

280.0

0.0

280.0

303.7

0.0

303.7

02 02 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება

801.7

830.0

0.0

830.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

801.7

830.0

0.0

830.0

900.0

0.0

900.0

02 02 03

გარე განათების ქსელის

მოწყობა-რეაბილიტაცია

521.8

1,379.3

0.0

1,379.3

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

521.8

1,379.3

0.0

1,379.3

700.0

0.0

700.0

02 0

დასუფთავების ღონისძიებები

114.8

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.8

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

02 04

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

826.7

1,366.4

1,053.9

312.5

229.8

0.0

229.8

 

ხარჯები

36.4

36.0

0.0

36.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.3

1,330.4

1,053.9

276.5

189.8

0.0

189.8

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

302.7

1,703.4

1,630.0

73.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

140.0

140.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302.7

1,563.4

1,490.0

73.4

0.0

0.0

0.0

02 06

წყლის სისტემის

განვითარება

3,027.7

3,042.1

804.9

2,237.2

2,354.5

0.0

2,354.5

 

ხარჯები

764.9

816.0

0.0

816.0

857.0

0.0

857.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

2,226.1

804.9

1,421.2

1,497.5

0.0

1,497.5

02 06 01

წყლის სისტემების

რეაბილიტაცია

2,240.2

2,204.1

804.9

1,399.2

1,497.5

0.0

1,497.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,240.2

2,204.1

804.9

1,399.2

1,497.5

0.0

1,497.5

02 06 02

სასმელი წყლის

ღირებულება

218.8

216.0

0.0

216.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

218.8

216.0

0.0

216.0

220.0

0.0

220.0

02 06 03

წყლის სისტემების

მოვლა-პატრონობა

568.6

622.0

0.0

622.0

637.0

0.0

637.0

 

ხარჯები

546.1

600.0

0.0

600.0

637.0

0.0

637.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.5

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

776.6

1,436.7

4.7

1,432.0

1,350.0

0.0

1,350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

776.6

1,436.7

4.7

1,432.0

1,350.0

0.0

1,350.0

02 08

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

25.8

63.0

0.0

63.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

25.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

53.0

0.0

53.0

65.0

0.0

65.0

02 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

209.3

370.0

0.0

370.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

209.3

370.0

0.0

370.0

300.0

0.0

300.0

02 10

სარწყავი არხების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

41.6

593.5

561.6

31.9

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

0.0

166.8

161.9

4.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.6

426.8

399.8

27.0

650.0

0.0

650.0

02 11

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

308.6

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308.6

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

02 12

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29.7

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

29.7

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

02 13

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

02 14

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია

და მოვლა-შენახვა

250.9

642.7

0.0

642.7

1,105.0

0.0

1,105.0

 

ხარჯები

0.0

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.9

637.8

0.0

637.8

1,100.0

0.0

1,100.0

02 15

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

35.4

135.0

0.0

135.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

135.0

0.0

135.0

0.0

0.0

0.0

02 16

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია

39.7

811.6

509.4

302.2

925.0

0.0

925.0

 

ხარჯები

4.4

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.3

801.6

509.4

292.2

925.0

0.0

925.0

02 17

სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია

62.2

1,090.2

0.0

1,090.2

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.2

1,090.2

0.0

1,090.2

900.0

0.0

900.0

02 18

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

55.7

833.6

0.0

833.6

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.1

833.6

0.0

833.6

500.0

0.0

500.0

02 19

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

289.0

1,619.7

0.0

1,619.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.4

56.7

0.0

56.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.6

1,563.1

0.0

1,563.1

0.0

0.0

0.0

02 20

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

19.4

41.5

0.0

41.5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

41.5

0.0

41.5

100.0

0.0

100.0

02 21

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება

340.9

287.2

0.0

287.2

277.0

0.0

277.0

 

ხარჯები

336.1

275.9

0.0

275.9

277.0

0.0

277.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

02 22

სასაფლაოების

შემოღობვა

13.4

119.0

0.0

119.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.4

119.0

0.0

119.0

0.0

0.0

0.0

02 23

კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება

125.0

140.0

0.0

140.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

125.0

140.0

0.0

140.0

156.0

0.0

156.0

02 24

მოსაცდელების მოწყობა

6.3

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

02 25

სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0.0

1,105.8

0.0

1,105.8

800.0

0.0

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,105.8

0.0

1,105.8

800.0

0.0

800.0

02 26

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 00

დასუფთავება და

გარემოს დაცვა

1,993.8

2,538.5

0.0

2,538.5

2,850.3

0.0

2,850.3

 

ხარჯები

1,993.8

2,498.5

0.0

2,498.5

2,840.3

0.0

2,840.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

0.0

40.0

10.0

0.0

10.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,578.7

2,103.5

0.0

2,103.5

2,275.2

0.0

2,275.2

 

ხარჯები

1,578.7

2,063.5

0.0

2,063.5

2,265.2

0.0

2,265.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

0.0

40.0

10.0

0.0

10.0

03 02

პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა

415.1

435.0

0.0

435.0

575.1

0.0

575.1

 

ხარჯები

415.1

435.0

0.0

435.0

575.1

0.0

575.1

04 00

განათლება

6,459.2

11,453.5

3,160.5

8,293.0

9,191.7

0.0

9,191.7

 

ხარჯები

6,266.6

7,956.9

616.9

7,340.0

7,550.0

0.0

7,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.6

3,496.6

2,543.6

953.0

1,641.7

0.0

1,641.7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

148.4

1,564.6

703.6

861.0

1,541.7

0.0

1,541.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.4

1,564.6

703.6

861.0

1,541.7

0.0

1,541.7

04 02

განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება

43.4

47.0

0.0

47.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

43.4

47.0

0.0

47.0

50.0

0.0

50.0

 04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

6,267.4

7,385.0

0.0

7,385.0

7,600.0

0.0

7,600.0

 

ხარჯები

6,223.3

7,293.0

0.0

7,293.0

7,500.0

0.0

7,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

92.0

0.0

92.0

100.0

0.0

100.0

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

2,456.9

2,456.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

616.9

616.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,840.0

1,840.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა

და სპორტი

5,435.0

6,334.5

1.8

6,332.7

6,098.1

0.0

6,098.1

 

ხარჯები

5,254.9

5,905.0

0.0

5,905.0

6,021.6

0.0

6,021.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.1

429.5

1.8

427.7

76.5

0.0

76.5

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

2,784.0

3,124.5

0.0

3,124.5

3,186.3

0.0

3,186.3

 

ხარჯები

2,617.1

3,015.5

0.0

3,015.5

3,132.0

0.0

3,132.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.8

109.0

0.0

109.0

54.3

0.0

54.3

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

316.4

375.5

0.0

375.5

365.0

0.0

365.0

 

ხარჯები

316.4

375.5

0.0

375.5

365.0

0.0

365.0

05 01 02

პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

0.0

99.0

0.0

99.0

51.3

0.0

51.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

99.0

0.0

99.0

51.3

0.0

51.3

05 01 03

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

164.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ფეხბურთის კლუბის განვითარების ხელშეწყობა

478.0

569.0

0.0

569.0

572.0

0.0

572.0

 

ხარჯები

476.0

562.0

0.0

562.0

572.0

0.0

572.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ქალთა ფეხბურთის განვითარება

0.0

50.0

0.0

50.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

65.0

0.0

65.0

05 01 06

ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება

74.0

68.0

0.0

68.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

74.0

68.0

0.0

68.0

70.0

0.0

70.0

05 01 07

სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობ

1,751.5

1,963.0

0.0

1,963.0

2,063.0

0.0

2,063.0

 

ხარჯები

1,750.6

1,960.0

0.0

1,960.0

2,060.0

0.0

2,060.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 02

კულტურის სფეროს

განვითარება

2,475.3

2,936.6

1.8

2,934.8

2,691.8

0.0

2,691.8

 

ხარჯები

2,462.0

2,616.1

0.0

2,616.1

2,669.6

0.0

2,669.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.2

320.5

1.8

318.7

22.2

0.0

22.2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

36.4

1.8

34.7

20.2

0.0

20.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

36.4

1.8

34.7

20.2

0.0

20.2

05 02 03

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

56.5

71.5

0.0

71.5

72.0

0.0

72.0

 

ხარჯები

53.2

64.5

0.0

64.5

72.0

0.0

72.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

56.1

69.6

0.0

69.6

69.6

0.0

69.6

 

ხარჯები

56.1

69.6

0.0

69.6

69.6

0.0

69.6

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება

144.3

137.0

0.0

137.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

144.3

137.0

0.0

137.0

120.0

0.0

120.0

05 02 06

სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის

სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია

0.0

257.0

0.0

257.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

257.0

0.0

257.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

კულტურის ცენტრებისა და

ანსამბლების ხელშეწყობა

1,103.3

1,205.0

0.0

1,205.0

1,240.8

0.0

1,240.8

 

ხარჯები

1,098.3

1,187.0

0.0

1,187.0

1,240.8

0.0

1,240.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

ტურიზმის განვითარების

ხელშეწყობა

220.0

208.0

0.0

208.0

209.3

0.0

209.3

 

ხარჯები

220.0

208.0

0.0

208.0

209.3

0.0

209.3

05 02 09

სახელოვნებო განათლების

ხელშეწყობა

541.5

600.0

0.0

600.0

607.0

0.0

607.0

 

ხარჯები

540.0

600.0

0.0

600.0

607.0

0.0

607.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 10

უზეუმებისა და ბიბლიოთეკების

ხელშეწყობა

350.5

352.0

0.0

352.0

352.9

0.0

352.9

 

ხარჯები

347.0

350.0

0.0

350.0

350.9

0.0

350.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

15.7

51.6

0.0

51.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

15.7

51.6

0.0

51.6

20.0

0.0

20.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

160.1

221.9

0.0

221.9

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

160.1

221.9

0.0

221.9

200.0

0.0

200.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,720.5

2,398.8

372.0

2,026.8

2,265.8

142.0

2,123.8

 

ხარჯები

1,660.1

2,069.1

145.0

1,924.1

2,165.8

142.0

2,023.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.5

329.7

227.0

102.7

100.0

0.0

100.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

134.7

135.0

135.0

0.0

215.0

135.0

80.0

 

ხარჯები

124.4

135.0

135.0

0.0

215.0

135.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მიუსაფარი ცხოველების

მოვლა-პატრონობის სერვისების

მიწოდების ხელშეწყობა

142.7

168.0

0.0

168.0

182.0

0.0

182.0

 

ხარჯები

110.0

165.3

0.0

165.3

182.0

0.0

182.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.7

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

06 04

ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

227.0

227.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

227.0

227.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,414.5

1,868.8

10.0

1,858.8

1,868.8

7.0

1,861.8

 

ხარჯები

1,397.1

1,768.8

10.0

1,758.8

1,768.8

7.0

1,761.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

06 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

74.4

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

74.4

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

5.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

5.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

06 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები

28.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

28.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

106.8

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

106.8

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

06 05 05

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

53.3

55.0

0.0

55.0

88.8

0.0

88.8

 

ხარჯები

53.3

55.0

0.0

55.0

88.8

0.0

88.8

06 05 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდება-რებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება

217.9

215.0

0.0

215.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

217.9

215.0

0.0

215.0

200.0

0.0

200.0

06 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

27.4

20.0

10.0

10.0

20.0

7.0

13.0

 

ხარჯები

27.4

20.0

10.0

10.0

20.0

7.0

13.0

06 05 08

სტუდენტებისა და

სპორტსმენების დახმარება

28.0

37.0

0.0

37.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

28.0

37.0

0.0

37.0

37.0

0.0

37.0

06 05 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

119.0

216.0

0.0

216.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

119.0

216.0

0.0

216.0

200.0

0.0

200.0

06 05 10

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

325.7

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

325.7

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

06 05 11

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

240.8

243.0

0.0

243.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

240.8

243.0

0.0

243.0

250.0

0.0

250.0

06 05 12

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

30.7

54.0

0.0

54.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

30.7

54.0

0.0

54.0

60.0

0.0

60.0

06 05 13

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

25.8

50.0

0.0

50.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

25.8

50.0

0.0

50.0

30.0

0.0

30.0

06 05 14

საქართველოს თავისუფლებისა

და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

34.9

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

34.9

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

06 05 15

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

8.7

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.7

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 05 16

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

1.2

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.2

18.8

0.0

18.8

0.0

0.0

0.0

06 05 17

მარტოხელა მშობლის

დახმარება

35.5

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

35.5

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 05 18

სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომა-რეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

31.6

85.0

0.0

85.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

31.6

85.0

0.0

85.0

100.0

0.0

100.0

06 05 19

სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუა-ლური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონა-წილეობის წილის დაფინანსება

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 05 20

ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

2.3

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.3

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 05 21

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა

17.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.5

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

06 05 22

2019 წლის 1 იანვრიდან  სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება

0.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 14.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გორის მუნიციპალიტეტის მერი საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

  1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 300,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 158,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი.

  1. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

მუხლი 17. თანადაფინანსების პროგრამების უზრუნველყოფა

ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების,  განათლების ხელშეწყობის, სპორტული ღონისძიებების და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

 

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება „გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების, მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის №30 დადგენილების შესაბამისად.

 

მუხლი 19. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2017; 190020020.35.148.016535).

 

მუხლი 20.  დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 01 იანვრიდან.

 

 

 

 

          საკრებულოს თავმჯდომარე                                         დავით რაზმაძე

 

 

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი _ ინფორმაცია ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ

დანართი _ სამოქალაქო ბიუჯეტი 2020 წელი

 

 

 

 

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი