გენდერული თანასწორობის საბჭოს საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა გაიმართა

314410057 488508006647159 8023816049665381940 nგორის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, გორში, ვერხვების დევნილთა ჩასახლებაში ჩატარდა საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სახელით შეხვედრას ესწრებოდნენ: თამარ მურალოვა,ლია მამულაშვილი, ნანი ოქროპირიძე, ბექა ლობჟანიძე, ინგა ტარიელაშვილი და ვერა ბიწაძე,ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის წარმომადგენლები და ვერხვების დევნილთა ჩასახლების მაცხოვრებლები.
შეხვედრის მიზანი იყო ინფორმაციის მიწოდება გორის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობაზე, იმ მიმართულებებზე, რომლებზეც საბჭო იმუშავებს 2022-2024 წლების განმავლობაში.
საინფორმაციო შეხვედრაზე,საუბარი შეეხო გენდერულ თანასწორობას, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხს, სახელმწიფოში არსებული მსხვერპლთათვის განკუთვნილი დაცვისა და დახმარების მექანიზმებს, ქალთა განათლების, განვითარებისა და დასაქმების მნიშვნელობას, უფასო იურიდიული დახმარების მიღების შესაძლებლობებს, უფასო ფსიქოლოგიურ მომსახურებას, ასევე საკრებულოს სხდომებზე და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავების პროცესში მათი ჩართულობის მნიშვნელობას.
შეხვედრა მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და საუბარო შეეხო საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებს.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ნოემბერს 15.00 საათზე გაიმართა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

313103757 855171965657218 2448236565818033428 nსაკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განისაზღვრა  11 ნოემბრის საკრებულოს მორიგი სხდომის რიგითობა და მომხსენებლები. 

სხდომა ჩატარდა შემდეგი დღის წესრიგით:
1.“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მამუკა ბაზანდარაშვილის ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ დატოვების თაობაზე“
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
2. „გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
3.„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის #228 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
4..„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეფასების შესახებ“განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
5.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
6.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის - ფ/პ ლევან ამაშუკელისთვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
7.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საწვავის ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 აგვისტოს №144 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
8.“გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
9.,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
10. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის №27 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
11.„გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სს „სილქნეტისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
12.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ 66.45.31.079), გორში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5 მდებარე (გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა) უძრავი ქონებიდან 1 კვ.მ ფართის ფ/პ გიორგი კლდიაშვილისთვის პ/ნ 59001111210 პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
13.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ამბულატორიების) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
14.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.45.31.185.01.502), პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ საზოგადოება ბილიკისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
15.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს.კ. 66.45.24.045) 1 (ერთი) ოთახის 17.13 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ
,,საქართველოს ვეტერანთა ცენტრალური კავშირისთვის“ სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
16.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ს/კ 66.45.18.693 ფ/პ ნუნუ ნასყიდაშვილისთვის პ/ნ 59001021059 პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
17.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გორში, ჭავჭავაძისა და სტალინის ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში (ს/კ 66.45.18.148) განთავსებული N4 (ფართობი: 4.10 კვ.მ) და N6 (ფართობი: 4.57 კვ.მ) უძრავი ქონების (კომერციული დანიშნულების ობიექტების), პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
18.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და დავით ქებაძეს შორის 2020 წლის 23 ოქტომბერს გაფორმებული №22, №23, №24, №25, №26 და №27 პრივატიზაციის ხელშეკრულებების პირობების შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
19.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს.კ. 66.45.24.045) ნაწილი ფართის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ საქართველოს ყრუთა კავშირისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
20.„გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,ჯეო დისტრიბუშენ გრუპისთვის’’ პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
21.„გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: აძვში, ახალუბანში, ციცაგიანთკარში, ჯარიაშენში, ქიწნისში, ქვემო არცევში, ქვეშში და სათემოში არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის #16 განკარგულებაში ცლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
22.„გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 მაისის #92 განკარგულებაში „გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სვენეთში, რეხაში, ხელთუბანში და თორტიზაში არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
23.„ქ. გორში, გორიჯვრის ქ. №3-დან №9-ის ჩათვლით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ ამკრძალავი საგზაო ნიშნის განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
24.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 2021 წლის დეკემბრიდან განვლილ პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ” განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
25. „ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2022 წლის განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
26.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ქონების განყოფილების 2022 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მამუკა ბაზანდარაშვილი/
27.„ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოს 2021 წლის ნოემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა, მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა საკრებულოს 2022 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/

გორში 30 ოქტომბერს ფეინთბოლის ჩემპიონატი გაიმართა

312259873 486488836849076 4535903370650229862 nჩემპიონატში ახალგაზრდებთან ერთად მონაწილეობა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებმა,გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ორგანიზაციების, მათ შორის, საჯარო უწყების წარმომადგენლებმა მიიღეს.
გამარჯვებისთვის 12 გუნდი იბრძოდა და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გუნდმა საპატიო მესამე ადგილი მოიპოვა.
 
ღონისძიება ექსტრემალურ სპორტის სახეობაში გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს ფეინთბოლის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებითა და თანადაფინანსებით გაიმართა.
ფეინთბოლის ჩემპიონატი მიზნად ისახავდა სპორტის ამ სახეობაში ახალგაზრდების ჩართულობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი