11 იანვარი. საკრებულოს სხდომა.

11იანვარს 11:00 სთ-ზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით განსაზღვრული  11 საკითხი განიხილეს.

საკრებულოს მიღებული დადგებილებით,მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ოჯახები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები, საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა ოჯახები, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ვეტერანთა ოჯახები“ გათავისუფლდნენ დასუფთავების  მოსაკრებელი თანხის გადასახადისაგან.

სხდომაზე აგრეთვე მოისმინეს “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის (ს/კ 218081590) 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ცენტრის დირექტორმა საკრებულოს წევრებს და სხდომაზე დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია მოხშირებული ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული ვითარების შესახებ.

 

საკრებულოს სხდომა. 11 იანვარი

11იანვარს 11:00 სთ-ზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები განიხილეს:

1. „გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების და ადმინისტრირების წესის განსაზღვრის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის № 54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. /მომხს.ივანე კორინთელი/
2. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
3. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
4. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ 205130464) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
5. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 66.46.26.144; მდებარე გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ), პირობიანი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
6. ‘გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ტერიტორიაზე დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების თაობაზე წინადადების მოწონების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით გუდაძე/
7. „გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2018 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ლიანა ჩლაჩიძე/
8. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის (ს/კ 218081590) 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ზურაბ ყაჯრიშვილი/
9. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს (ს/კ418471059) 2018 წელს გაწეული ფინანსური საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.ივანე კორინთელი/
10. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის (ს/კ418465315 ) 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით გუდაძე/
11. „გორის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობაში 2018 წლის შედეგების შესახებ“ ინფორმაცია.
/ მომხს. მერაბ მელანაშვილი/

საკრებულოს სხდომას ესწრებოდა 33 საკრებულოს წევრი.სხდომაზე დღის წერიგით გათვალისწინებული საკითხები ხმათა უმრავლესობით გავიდა.

25 დეკემბერი-საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

25 დეკემბერს 14.00 სთ-ზე ჩატარდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1) „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
2) „გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
3) „გორის მუნიციპალიტეტში 2019, 2020, 2021 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/
4) „გორის მუნიციპალიტეტში 2019, 2020, 2021 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს.დავით რაზმაძე/

საკრებულოს სხდომაზე ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი.

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 (370) 27-29-99 
  +995 (370) 27-71-33
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი